*
E-mail kapcsolat Trambulinok

Adatvédelem

 

A  portál és webshop oldalt üzemeltető Tactic Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

A Tactic Kft. vállalja, hogy a Felhasználó által a cég szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény, az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) és az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről) fokozott betartására.

A Tactic Kft. tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott vezeték- és keresztneve, e-mail címe, valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.

A Tactic Kft. kijelenti, hogy az adatbázisában szereplő adatokat (Felhasználó neve, email címe, azonosítója) kizárólag közvetlen üzletszerzési célra, statisztikai kimutatások készítésére használja e célok megvalósulásához szükséges ideig. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat cégün harmadik személynek nem adja át. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a Felhasználó kérése esetén a Tactic Sport nagykereskedelem az adatbázisából törli.

A Felhasználó általi adatszolgáltatás önkéntes. A Felhasználó a Tactic Kft. szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen, amely sikertelensége esetén az adatkezelő döntésével szemben 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Tactic Kft. a Felhasználó kérésére a cég által kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást ad, illetve azokat a Felhasználó kérésére módosítja.

A regisztráció vagy a megrendelés során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az adatfeldolgozó a birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és az Adatvédelmi Nyilatkozatban lefektetett elvek szem előtt tartásával végzi. Felhasználó a Tactic Sport sportszernagykeresekedelem szolgáltatásainak igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatai az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

A Tactic Kft. a Felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Tactic Kft. szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, cégünknek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket. A Tactic Kft. ilyen esetekben együttműködik az eljáró hatóságokkal.

A Tactic Kft. elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.
 

Tisztelettel: Tactic Sport

 

Vásárolj olcsóbban!